FB

Pozvánka do kina PONREPO PÁTEK 24.5. od 20:30 film On the Side of the Road

Film zkoumá psychologii popírání Nakby, palestinské katastrofy, uvnitř izraelské společnosti. Izrael, jako židovský stát mohl vzniknout pouze etnickou čistkou, protože židé byli tehdy v Palestině menšinou. Stát a většina Izraelců tuto realitu nicméně popírá. Film bývalé osadnice Lii Tarachansky obsahuje i výpovědi bojovníků Palmachu, židovské milice, která se na systematickém vyhánění původního obyvatelstva podílela. Promítání spoluorganizuje iniciativa Židovský hlas solidarity, jehož členka, Magdalena Křížová, bude večer uvádět. Po filmu se spojíme i s Liou Tarachansky.

English below —

Zveme vás na dokumentární film On the Side of the Road (v původním znění s anglickými a českými titulky). Promítání se koná v rámci připomenutí 71. výročí palestinské Nakby – katastrofy, kdy mezi lety 1947 a 1949 sionistické teroristické skupiny a později vojáci zabili 15 tisíc Palestinců a dalších 750 tisíc vyhanli z jejich domovů. Přes 500 palestinských měst a vesnic bylo vysídleno nebo srovnáno se zemí, aby si menšina (30% tehdejší populace Palestiny) především evropských přistěhovalců mohla založit židovský stát, kde by byli většinou. Ničení a vyhánění sionistického Plánu Dalet bylo tak systematické, že nejen izraelský historik Ilan Pappé je označuje za etnické čistky.

Izraelská filmařka Lia Tarachansky nejdříve vyrůstala na Ukrajině tváří v tvář tamnímu antisemitismu, aby se přestěhovala do Izraele, kde ji čekal židovský rasismus a pokřikování "ty smradlavá Rusko". Později se malá Lia s maminkou přestěhovaly na okupovaný Západní břeh, kde si Lia vybudovala izraelskou identitu absolutně potlačující vnímání existence Palestinců. Zrcadlo její roli osadnice nastavili až progresivní židé v Kanadě, během jejích studií. Lia začala zkoumat práce sociologa Stanley Cohena a bolestně dekonstruovat svou falešnou identitu, kterou jí vštípil izraelský kolonialismus.

Lia pochopila, že základním sebeklamem a klíčovým problémem v komunikaci mezi běžnými Izraelci a Palestinci je fakt, že Izraelci naprosto popírají dnes už bohatě zdokumentovanou etnickou čistku, která začala v roce 1947-8, ale dodnes neskončila.

Lia ve filmu zkoumá, proč Izraelci o těchto událostech odmítají hovořit a proč je jakékoli zpochybňování nacionalistické státní ideologie většinou razantně odmítáno. A to i když se ke zločinům roku 1948 přiznávají samotní jeho vykonavatelé z řad ozbrojených jednotek Palmachu a dalších skupin, jejichž výpovědi sbírá izraelská organizace ZOCHROT.

„Chcete-li porozumět tomuto popírání, musíte nejprve začít chápat dehumanizaci. Pokud se podíváte na jakékoliv místo, kde se v minulosti objevilo masivní vyhánění, předcházela mu vždy masivní kampaň dehumanizace.“
Lia Tarachansky
Po filmu bude následovat debata.
.......................................
FREE ENTRANCE

We would like to invite you to see the documentary On the Side of the Road (in English with Czech and Czech subtitles). The screening is held to commemorate the 71st anniversary of the Palestinian Nakba - a catastrophe where Zionist terrorist groups and later soldiers killed 15,000 Palestinians between 1947 and 1949 and displaced another 750,000 from their homes. Over 500 Palestinian cities and villages were either expelled or destroyed so that a minority (30% of the population of Palestine then), especially European immigrants, could establish a Jewish state where they would be the majority. The destruction and expulsion of the Zionist Plan Dalet was so systematic that not only Israeli historian Ilan Pappé called it ethnic cleansing.

Israeli filmmaker Lia Tarachansky was first growing up in Ukraine facing anti-Semitism there. She moved to Israel with her mom only to face Jewish racism, and to be called "the stinking Russian". Later, little Lia and her mother moved to the occupied West Bank, where Lia built an Israeli identity absolutely suppressing any perception of Palestinian existence. It was only during her studies in Canada where progressive Jews showed her the mirror of her role as a settler. Lia began researching the work of sociologist Stanley Cohen and painfully deconstructing her false identity, which was compelled to by the Israeli colonialism.

Lia understood that the basic self-deception and key problem in communication between ordinary Israelis and Palestinians is the fact that Israelis totally deny today's already documented ethnic cleansing that began in 1947-8 but is not over yet.

In the film, Lia examines why Israelis refuse to talk about these events and why any questioning of nationalist state ideology is largely immediately rejected. Even if its the Jewish perpetrators of the armed units of Palmach and other groups who are revealing the crimes they committed then. Their testimonies are being collected by the Israeli organization ZOCHROT.

“To understand this denial, you must first begin to understand dehumanization. If you look at any place where massive expulsions have appeared in the past, it has always been preceded by a massive dehumanization campaign.”
Lia Tarachansky
There will be a debate after the film.

On the Side of the Road
Izrael / Palestina | hebrejsky, arabsky, anglicky s anglickými a českými titulky | 83 min. | 2013

KINO PONREPO pátek 24.5. od 20:30

Bartolomějská 11

Praha 1

Událost na facebooku


   
22.05.2019
https://www.facebook.com/events/452339992202092/

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)